Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giản Đơn

STI ứng dụng công nghệ để giúp doanh nghiệp khắp Đông Nam Á chuyển đổi số

Đội ngũ

PHAN MINH TÂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ HẢI PHONG

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trung Hà

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

NGUYỄN THANH QUÝ

TRỢ LÝ CẤP CAO CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thanh Thảo

Giám đốc phát triển sản phẩm O2O

HỒ ĐỨC PHÚC

TRỢ LÝ VĂN PHÒNG HĐQT

Nguyễn Thị Thùy Dương

Thư ký Văn Phòng HĐQT

Ngô Thùy Trang

Kế toán

Tin tức

Hình ảnh hoạt động