Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giản Đơn

STI ứng dụng công nghệ để giúp doanh nghiệp khắp Đông Nam Á chuyển đổi số

Đội ngũ

PHAN MINH TÂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ HẢI PHONG

Phó Chủ tịch HĐQT

Trần Thanh Thảo

Giám đốc phát triển sản phẩm O2O

NGUYỄN THANH QUÝ

TRỢ LÝ CẤP CAO CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ ĐỨC PHÚC

TRỢ LÝ VĂN PHÒNG HĐQT

Hình ảnh hoạt động